Dictionary Lookup:
yīng guó de hǎi àn xiàn yǒu duō zhǎng tǒng jì zì xiāng shì hé fēn shù wéi dù  
* This syllable carries a neutral tone, so it is pronunced in a light and short manner, with no change in pitch from end of the previous syllable.