Dictionary Lookup:
How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension
No Pronunciation Data
Chinese definitions:
英国的海岸线有多长?统计自相似和分数维度 [yīng guó de hǎi àn xiàn yǒu duō zhǎng tǒng jì zì xiāng shì hé fēn shù wéi dù]